Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

LABORANT WETERYNARYJNY

Kurs zawodowy

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych I produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacje ogólne

 • Kurs obejmuje 192 godziny dydaktyczne
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
 • Zajęcia praktyczne, w szkolnej pracowni wyposażonej w aparaturę i sprzęt analityczny, w grupach max. 6-osobowych

Forma kształcenia

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania z użyciem aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania względem uczestników

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego . Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 60%
 • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 75%

Informacje dodatkowe

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Anatomia i fizjologia zwierząt

Choroby zwierząt

Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym, podstawy prawne wykonywania zawodu

Sprzęt i aparatura laboratoryjna, dokumentacja w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym

Analityka weterynaryjna

Podstawowe badania wykonywane w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Badania produktów oraz żywności pochodzenia zwierzęcego

Samokształcenie z materiałów otrzymanych od wykładowców

Egzamin

RAZEM

LICZBA GODZIN

24

12

12

12

60

24

24

18

6

192

Trzy warianty cenowe

1700 zł

4 dogodne raty

3300 zł

2 dogodne raty

6500 zł

Opłata jednorazowa