Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Projekt Unijny na lata 2021-2024

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego Marta Pacewicz uzyskało dofinansowanie na realizację projektu "Specjalizacje przyszłością weterynarii – wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum Weterynarii nr 1 w Warszawie". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 88 uczniów Technikum Weterynarii nr 1 w Warszawie. W ramach projektu realizowane będą min.:

  • staże zawodowe,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zoopsycholog, groomer, fizjoterapeuta zwierząt towarzyszących, laborant weterynaryjny, kurs inseminacji zwierząt),
  • dodatkowe zajęcia w ramach kompetencji kluczowych (język angielski, biologia, chemia).

W ramach Projektu pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów zawodowych. Dodatkowo szkoleniami objęci zostaną nauczyciele szkoły.

Wartość projektu: 702 218,53 zł
Wysokość dofinansowania: 595 956,53 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2023r.